Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van Studio Pixels & Dots. Deze voorwaarden gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Versie 1.0

Datum 9 maart 2018

Artikel 1 – Definities

 1. Studio Pixels & Dots gevestigd te Oosterhout.
 2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Studio Pixels & Dots wordt gesloten.
 3. Producten en diensten van Studio Pixels & Dots: de door Studio Pixels & Dots te exploiteren producten en diensten, waaronder de productie van websites en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Studio Pixels & Dots. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
 5. Site: www.studiopixelsendots.nl
 6. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Studio Pixels & Dots niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door NVS Design is bevestigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Studio Pixels & Dots.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Studio Pixels & Dots niet bindend en niet van toepassing.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. Studio Pixels & Dots is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina van Studio Pixels & Dots. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Studio Pixels & Dots gedaan zijn vrijblijvend, exclusief BTW. Tenzij anders aangegeven.
 2. Studio Pixels & Dots heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 1 maand, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
 3. Auteursrechten van alle (logo)ontwerpen, producten en/of webpagina’s blijven bij Studio Pixels & Dots, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 – Verplichtingen van NVS Design

 1. Studio Pixels & Dots spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde Studio Pixels & Dots dienst(en); het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden; de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 2. Studio Pixels & Dots kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Studio Pixels & Dots diensten.
 3. Studio Pixels & Dots onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Studio Pixels & Dots hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.2 tot en met 5.5 van deze algemene voorwaarden.
 4. Studio Pixels & Dots is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Studio Pixels & Dots verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden.

Artikel 5 – Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Studio Pixels & Dots zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contact gegevens, in de administratie van Studio Pixels & Dots.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Studio Pixels & Dots, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Studio Pixels & Dots hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. De klant geeft bij deze toestemming aan Studio Pixels & Dots zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Studio Pixels & Dots welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Studio Pixels & Dots en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Studio Pixels & Dots hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 6 – Levering en leveringstijd

 1. Levering van producten en/of diensten geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en door Studio Pixels & Dots benodigde documenten en/of promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Studio Pixels & Dots zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Studio Pixels & Dots niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.
 2. Studio Pixels & Dots is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Websites

 1. Voor websites draag ik er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Artikel 9 – Drukwerk

 1. Studio Pixels & Dots drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Studio Pixels & Dots op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk en/of levertijden. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Artikel 10 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. Studio Pixels & Dots heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina van Studio Pixels & Dots. Indien de afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voorvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden c.q. voorschriften voortvloeien verschuldigd.
 3. Studio Pixels & Dots stuurt opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 4. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag Studio Pixels & Dots administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Studio Pixels & Dots kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Studio Pixels & Dots een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 6. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden ontvangen, brengt Studio Pixels & Dots een vertragingsrente in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van betaling. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening en risico van klant.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Studio Pixels & Dots is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Studio Pixels & Dots weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Studio Pixels & Dots kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Studio Pixels & Dots of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Studio Pixels & Dots.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Studio Pixels & Dots bijvoorbeeld voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Studio Pixels & Dots voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Studio Pixels & Dots.
 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Studio Pixels & Dots kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. Studio Pixels & Dots is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.